Klik hier voor ons privacybeleid

Voorwaarden Erika Stanley Art For All

Artikel 1. Bedrijfsgegevens en definities

1.1. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder Erika Stanley Art For All:

Erika Stanley en Erika Stanley Art For All
Onderdelen van Art2Publish
KvK:63026694
BTW-nummer: NL002462518B68
Winkeladres: Roselaarplein 28, 4701 BR Roosendaal
E-mail: info@erikastanley.nl

Overige definities

Koper: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die aan Erika Stanley Art For All opdracht heeft/hebben verstrekt tot het vervaardigen van een afbeelding op doek en opgespannen op een houten frame.
Bescheiden: alle door koper aan Erika Stanley Art For All ter beschikking gestelde zaken, waaronder persoonsgegevens
Overeenkomst: elke afspraak tussen koper en Erika Stanley Art For All tot het verrichten van werkzaamheden door Erika Stanley Art For All ten behoeve van koper, conform hetgeen is overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Erika Stanley Art For All en de koper gesloten overeenkomsten.

2.2 Erika Stanley Art For All sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (levering)voorwaarden van de koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Erika Stanley Art For All zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.

2.4 De koper aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van Erika Stanley Art For All op de juiste wijze aan de koper bekend zijn gemaakt.

Artikel 3: Overeenkomsten/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen worden gedaan in euro`s en inclusief BTW, emballage en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

3.2 De door Erika Stanley Art For All gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3 Een overeenkomst met Erika Stanley Art For All komt tot stand wanneer koper via de website en het digitale bestelformulier van Erika Stanley Art For All één of meerdere producten heeft besteld en van Erika Stanley Art For All langs elektronische weg of anderszins de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten.

3.5 Wij doen onze uiterste best om de gegevens op deze website actueel te houden. Het is echter niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet actueel is. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
3.6 Indien er een verschil is tussen de prijzen op de website en de prijzen in het bestelsysteem, gelden altijd de prijzen van het bestelsysteem.

Artikel 4: Overmacht

4.1 Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal Erika Stanley Art For All dit de koper zo snel als mogelijk met schriftelijke bevestiging berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4.2 Erika Stanley Art For All kan in geval van overmacht, na overleg met de koper, de overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.

4.3 In geval de opschorting van levering meer dan 30 werkdagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd per aangetekend schrijven aan Erika Stanley Art For All mede te delen de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van Erika Stanley Art For All jegens de koper bestaat.

4.4 Tekortkomingen van Erika Stanley Art For All in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

4.5 Als overmacht en/of crediteurverzuim worden beschouwd de hieronder genoemde en soortgelijke omstandigheden. 1) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveranciers. 2) Gedeeltelijke of gehele stagnatie of storing in het productieapparaat, of werkstakingen of uitsluitingen, in het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen en producten worden betrokken. 3) Rellen of andere ongeregeldheden die een tijdige levering op grond van de overeenkomst hinderen.

4.6 De bovengenoemde en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Erika Stanley Art For All toe te rekenen en geven de koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 5: Levering, herroepingsrecht en retouren

5.1 De koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Erika Stanley Art For All te leveren producten. De koper zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren producten weigert in ontvangst te nemen.

5.2 De tarieven van Erika Stanley Art For All zijn gebaseerd op levering uitsluitend in Nederland.

5.3 Koper dient het afleveradres, hetgeen geen postbusnummer mag zijn, duidelijk en juist door te geven aan Erika Stanley Art For All. Schade die Erika Stanley Art For All lijdt ten gevolge van het doorgeven van een fout adres door koper aan Erika Stanley Art For All komt volledig voor rekening en risico van koper.

5.4 Een door Erika Stanley Art For All opgegeven termijn van levering zal zoveel mogelijk in acht worden genomen maar is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering zal Erika Stanley Art For All in overleg treden met koper over de gewijzigde leveringstermijn.

5.5 De binding van Erika Stanley Art For All aan een vooraf expliciet overeengekomen fatale termijn vervalt indien de koper daarna wijzigingen in de opdracht aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging Erika Stanley Art For All in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door Erika Stanley Art For All aangegeven leveringstermijn.

5.6 Het risico van verlies of beschadiging van de door Erika Stanley Art For All te leveren producten gaat op koper over op het moment dat deze producten feitelijk aan koper worden geleverd en in de macht van koper of een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.

5.7 Erika Stanley Art For All is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper zou kunnen leiden als gevolg van het niet (op overeengekomen afleverdatum) leveren.

5.8 Voor onze producten geldt overeenkomstig de hiervoor geldende regels in het Burgerlijk Wetboek geen herroepingsrecht, daar onze producten speciaal op uw verzoek op maat worden gedrukt en vervaardigd.

5.9 Het recht van retour geldt niet voor aankopen in onze webwinkel overeenkomstig de hiervoor geldende regels uit het Burgerlijk Wetboek. Onze producten worden op bestelling gedrukt en vervaardigd en zijn daarom uitgesloten van het recht op retour.

Artikel 6: Verpakkingsmateriaal

6.1 Alle verpakkingsmateriaal is bij de prijs inbegrepen en wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van verpakkingen staat ter beoordeling van Erika Stanley Art For All .

Artikel 7: Betalingen

7.1 Producten die worden gekocht bij Erika Stanley Art For All dienen vooraf betaald te worden. Pas wanneer een betaling binnen is zal de desbetreffende order geproduceerd en geleverd worden.

7.2 In geval Erika Stanley Art For All een zakelijke levering verzorgd op factuur, wordt daar een betalingstermijn bij vermeld van doorgaans 14 dagen. Indien er geen betalingstermijn wordt vermeld, geldt de wettelijke betalingsregeling van 30 dagen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 Iedere levering van goederen door Erika Stanley Art For All aan de koper geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de koper al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van deze overeenkomst is gehouden, daarbij inbegrepen vorderingen van Erika Stanley Art For All wegens tekortschieten van de koper in de nakoming van onderhavige overeenkomst. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op leveringen van goederen krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom door Erika Stanley Art For All is voorbehouden.

8.2 Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in lid 1 van onderhavig artikel, is Erika Stanley Art For All gerechtigd de goederen voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De koper verleent Erika Stanley Art For All hierbij onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de koper in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden. Alle met de terugname verband houdende kosten komen voor rekening van de koper.

8.3 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen door de koper in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van vorderingen van derden.

Artikel 9: Klachten

9.1 De koper dient binnen 14 dagen na levering schriftelijk te melden bij Erika Stanley Art For All als hij van mening is dat Erika Stanley Art For All de overeenkomst niet deugdelijk is nagekomen. Reclamaties worden slechts binnen deze periode van 14 dagen geaccepteerd.

9.2 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

9.3 Een reclamatie wordt door Erika Stanley Art For All slechts in behandeling genomen indien de koper het aankoopbewijs (orderbevestiging) en de gebrekkige zaak aan Erika Stanley Art For All heeft geretourneerd.

9.4 De prestatie van Erika Stanley Art For All geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de koper het bepaalde in lid 1 in acht heeft genomen.
Consumenten kunnen in geval van klachten over Erika Stanley Art For All te rade gaan bij de overheid via de daarvoor bedoelde dienst(en) zoals consuwijzer.nl

Artikel 10: Garantie

10.1 Erika Stanley Art For All staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren.

10.2 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel of vervanging van de zaak. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan Erika Stanley Art For All worden gezonden. Erika Stanley Art For All wordt daarvan eigenaar.

10.3 Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.
10.4 Erika Stanley Art For All heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de koper volledig te crediteren.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Erika Stanley Art For All is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke is ontstaan omdat Erika Stanley Art For All is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste informatie en/of onjuiste gegevens, tenzij de onjuistheid en of onvolledigheid voor Erika Stanley Art For All bekend was of behoorde te zijn.

11.2 Erika Stanley Art For All is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd worden gebruikt.

11.3 Erika Stanley Art For All is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat koper de producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken, of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 12: Transport

12.1 Vervoer van af te leveren goederen geschiedt voor rekening en risico van Erika Stanley Art For All, tenzij anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken van Erika Stanley Art For All door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden.

12.2 Indien het product/de goederen beschadigd raakt/raken tijdens het transport vanaf Erika Stanley Art For All naar koper is de aansprakelijkheid van Erika Stanley Art For All beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/of diens verzekeraar wordt vergoed.

Artikel 13: Toepasselijk recht bij geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen ter zake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Erika Stanley Art For All worden bij uitsluiting voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Artikel 14: Overige bepalingen

14.1 Erika Stanley Art For All garandeert alle informatie betreffende koper die wordt verkregen bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en er voor zorg te dragen dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt.

14.2 Erika Stanley Art For All is niet gerechtigd de informatie die door koper ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.

14.3 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15: Wijziging van de voorwaarden, uitleg

15.1 Erika Stanley Art For All is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden. Erika Stanley Art For All zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper kenbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. Op lopende overeenkomsten blijven die algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de overeenkomst golden.

15.2 Uitleg van de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden gebeurt op basis van de Nederlandse tekst daarvan.

Artikel 16: Copyright Erika Stanley Art For All

16.1 Op alle teksten en illustraties van Erika Stanley Art For All berust auteursrecht.

16.2 Overname van (gedeeltes van) de internetpagina/website van Erika Stanley Art For All, afbeeldingen en/of gebruik van de productnaam is verboden.

16.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur/rechthebbende gedeelten en/of de volledige inhoud van de internetpagina/website van Erika Stanley Art For All via enig medium te verspreiden.

16.4 Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links van de website van Erika Stanley Art For All toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina`s. Dit geldt ook voor alle handelsmerken en logo`s.

Artikel 17: Berichtgeving per e-mail

17.1 Bestaande klanten, geïnteresseerden en deelnemers aan acties ontvangen na aanmelding berichten per e-mail over onze producten en acties. In dergelijke nieuwsbriefcommunicatie wordt onderaan de berichten de mogelijkheid geboden tot uitschrijving. Ook de communicatie over lopende bestellingen verloopt bij voorkeur per e-mail.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Ontvang korting op schilderijen & decoratie

Meld je aan en profiteer van acties en voordeel.

Wij spammen niet je inbox vol (vinden we zelf ook onprettig).

Slechts enkele keren per jaar krijg je een bericht over een actie of korting.
Aanmelden
© 2018 - 2024 Erika Stanley | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel